Zelmer 486 Bedienungsanleitung

Lesen Sie kostenlos die 📖 deutsche Bedienungsanleitung für Zelmer 486 (100 Seiten) in der Kategorie Entsafter. Dieser Bedienungsanleitung war für 10 Personen hilfreich und wurde von 2 Benutzern mit durchschnittlich 4.5 Sternen bewertet

Seite 1/100
486-005_v01
instrukcja
ytkowania
Linia Produktów Product Line
Krajalnica
Slicer
Czajnik
Electric kettle
Maszynka
do mielenia
Meat mincer
Robot kuchenny
Food processor
Sokowirówka
Juice extractor
Mikser
Mixer
Blender ręczny
Hand blender
PL Funkcja Turbo.
CZ Funkce Turbo.
SK Funkcia Turbo.
RO Functie Turbo.
RU ТУРБО режим.
BG Tурбо функция.
UA Функція TURBO.
EN Turbo function.
PL Pojemnik na sok z separatorem piany.
CZ Nádobka na šťávu se separátorem pěny.
SK Nádobka na šťávu so separátorom peny.
RO Recipient pentru suc cu compartiment special pentru spuma.
RU Eмкocть для coкa c ceпapaтopoм пены.
BG Kaнa зa coкa cъc ceпapaтop зa пянa.
UA Ємнicть для coкy з ceпapaтopoм пiни.
EN Juice jug with foam separator.
PL Duży lej z nożem.
CZ Velká nálevka s nožem.
SK Veľká nálevka s nožom.
RO Tub larg pentru alimentare cu fructe dotat cu lampa pentru taiere.
RU Шиpoкий зaгpyзoчный жeлoб c нoжи.
BG Шиpoкo гьpлo c нoж.
UA Beликa кaмepa зaвaнтeжeння з дoдaткoвим ножем.
EN Wide feed chute with a blade.
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
SOKOWIRÓWKA
Typ 486
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
STORCĂTOR DE FRUCTE
Tip 486
ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
СОКОВИТИСКАЧ
Тип 486
NÁVOD K POUŽITÍ
ODŠŤAVOV
Typ 486
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СОКОВЫЖИМАЛКА
Tип 486
USER MANUAL
JUICE EXTRACTOR
Type 486
NÁVOD NA OBSLUHU
ODŠŤAVOV
Typ 486
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
СОКОИЗСТИСКВАЧКА
Тип 486
4–9
10–15
16–21
41–46
47–52
PL
SK
CZ RU
RO
BG
UA
EN
22–27
28–34
35–40
4486-005_v01
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów rmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom bezpie-
czeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli
Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego
użytkowania.
Charakterystyka urządzenia
Sokowirówka typ 486 jest elektrycznym urządzeniem służą-
cym do szybkiego odwirowywania soków z owoców i warzyw
z automatycznym oddzieleniem odpadów. W sokowirówce
następuje roztarcie surowca a następnie odwirowanie soku
z rozdrobnionej masy. Prosta i łatwa obsługa podnosi walory
użytkowe urządzenia. Elektroniczny stabilizator prędkości
zapewnia stałą prędkość obrotów niezależnie od obciążenia,
dzięki czemu zapewnione jest uzyskanie jednolitej konsy-
stencji soku. Sokowirówka posiada 2 prędkości odwirowania
(dla owoców twardych i miękkich), które zostały dobrane tak,
aby uzyskać optymalne parametry jakościowe wyciskanych
soków. Zachowanie maksymalnych zawartości witamin, pek-
tyn, enzymów i minerałów w soku powoduje jego mniejszą
klarowność. Jest to efekt zamierzony, gdyż Producent soko-
wirówki uznał, iż ważniejsze jest zachowanie jak najwięk-
szych wartości odżywczych, zdrowotnych i dietetycznych
otrzymywanego soku niż jego klarowność. Sokowirówka
posiada zabezpieczenie uniemożliwiające jej włączenie
w przypadku niekompletnego montażu urządzenia. Sokowi-
rówka wyposażona jest dodatkowo w funkcję automatycz -
nego czyszczenia sita. Naciskając przycisk silnik TURBO
pracuje przez 1,5÷2 sekund na wysokich obrotach. Wysokie
obroty pomagają oczyścić sito w przypadku, gdy pojawią się
drgania wynikłe z nadmiernego nagromadzenia się miąższu.
Funkcja może być stosowana jedynie w 10 sekunTURBO -
dowych odstępach. Sokowirówka może nieprzerwanie pra-
cować 15 minut. Ilość uzyskanego soku np. z 1 kg surowca
zależy od jego stopnia świeżości, jak również czystości sita
i stanu tarczy rozdrabniającej. Części mające kontakt z prze -
twarzanymi surowcami wykonane z materiałów dopusz -
czonych do kontaktu z żywnością.
PL Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i właściwego użytkowania sokowirówki
Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia zapoznaj
się z treścią całej instrukcji obsługi.
Należy upewnić się, że poniższe wskazówki zostały
zrozumiane.
Niebezpieczeństwo! / Ostrzeżenie!
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli przewód zasilający
jest uszkodzony lub obudowa jest w sposób widoczny
uszkodzona.
Jeżeli przewód zasilający nieodłączany ulegnie uszko-
dzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub
w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie prze-
szkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodowpoważne zagrożenia dla użytkow-
nika. W razie wystąpienia usterek zwróć się do specja -
listycznego punktu serwisowego.
Nie ywaj sokowirówki, gdy sito wirujące jest uszko-
dzone.
Przed uruchomieniem sokowirówki sprawdź czy
pokrywa jest dobrze zamocowana kabłąkiem.
Nie zwalniaj kabłąka, gdy sokowirówka pracuje i wiruje
sito, gdyż zadziała zabezpieczenie i wyłączy urządze-
nie.
Przed wymianą wyposażenia lub zbliżaniem się do
części poruszających się podczas użytkowania, należy
wyłączyć sprzęt i odłączyć od zasilania.
Przed czyszczeniem sokowirówki, montażem lub jej
demontażem zawsze wyjmij przewód przyłączeniowy
z gniazdka sieci.
Do popychania produktu stosuj tylko popychacz.
Zachowaj szczegól ostrożność podczas pracy
z sokowirówką w obecności dzieci.
Nie stawiaj sokowirówki na mokrej powierzchni.
Nie używaj sokowirówki bez zbiornika resztek.
Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania
przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności
zycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie
mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba
że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instruk-
cją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby
odpowiadające za ich bezpieczeństwo.
Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się
sprzętem.
Notes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 2 3
1 2 3
4 5 6
9 10
3 1 2
A B
C
E
1 2
7 8
4 5
D
1
2
c
6
e
d
f
5
7
12
13
8
1
2
10
4
9
11
a
b
1
2
3
g
h
i

Produktspezifikationen

Marke: Zelmer
Kategorie: Entsafter
Modell: 486
Produkttyp: Entsafter
Produktfarbe: Edelstahl
Leistung: 800 W
Gehäusematerial: Edelstahl
Pulsfunktion: Nein
Anzahl Geschwindigkeiten: 2
Rutschfeste Füße: Ja
Reinigungsbürste: Ja
Pulpe Behälterkapazität: 3.5 l
Saftcontainer: Ja
Saftbehälter Inhalt: 1 l

Brauchst du Hilfe?

Wenn Sie Hilfe mit Zelmer 486 benötigen, stellen Sie unten eine Frage und andere Benutzer werden Ihnen antworten
Bedienungsanleitung Entsafter Zelmer

Bedienungsanleitung Entsafter

Neueste Bedienungsanleitung für -Kategorien-