Hertz Uno X 690 Bedienungsanleitung

Hertz Lautsprecher Uno X 690

Lesen Sie kostenlos die 📖 deutsche Bedienungsanleitung für Hertz Uno X 690 (13 Seiten) in der Kategorie Lautsprecher. Dieser Bedienungsanleitung war für 17 Personen hilfreich und wurde von 2 Benutzern mit durchschnittlich 4.5 Sternen bewertet

Seite 1/13
OWNER’S MANUAL
System - Coax
www.hertzaudiovideo.eu
2
/ Bulgarian
ɉɨɡɞɪɚɜɹɜɚɦɟ ȼɢ ɫ ɩɨɤɭɩɤɚɬɚ ɧɚ ɧɚɲɢɹ ɩɪɨɞɭɤɬ ȼɚɲɟɬɨ ɡɚɞɨɜɨɥɫɬɜɨ ɟ ɩɴɪɜɨɬɨ ɢɡɢɫɤɜɚɧɟ ɧɚ ɤɨɟɬɨ ɬɪɹɛɜɚ ɞɚ
ɨɬɝɨɜɚɪɹ ɧɚɲɢɹɬ ɩɪɨɞɭɤɬ ɢɫɤɚɦɟ ɞɚ ɩɨɥɭɱɢɬɟ ɫɴɳɨɬɨ ɡɚɞɨɜɨɥɫɬɜɨ ɤɨɟɬɨ ɩɨɥɭɱɚɜɚ ɱɨɜɟɤ ɨɬ ɚɭɞɢɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɚ ɜ
ɫɜɨɹɬɚɤɨɥɚɌɨɜɚɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɟɫɴɫɬɚɜɟɧɨɫɰɟɥɞɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɨɫɧɨɜɧɢɬɟɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɢɡɚɩɪɚɜɢɥɧɨɬɨ
ɢɧɫɬɚɥɢɪɚɧɟ ɢ ɩɨɥɡɜɚɧɟ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɚ ȼɫɟ ɩɚɤ ɞɢɚɩɚɡɨɧɴɬ ɡɚ ɜɴɡɦɨɠɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɟ ɞɨɫɬɚ ɝɨɥɹɦ ɟɬɨ ɡɚɳɨ ɡɚ
ɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɫɟɨɛɪɴɳɚɣɬɟɤɴɦɤɨɧɫɭɥɬɚɧɬɚɜɴɜȼɚɲɢɹɦɚɝɚɡɢɧɢɥɢɤɴɦɧɚɲɢɹɟɤɢɩɡɚɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚ
ɩɨɞɞɪɴɠɤɚɧɚɟɥɟɤɬɪɨɧɟɧɚɞɪɟɫVXSSRUW#HOHWWURPHGLDLW
ɉɪɟɞɢɢɧɫɬɚɥɢɪɚɧɟɧɚɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɬɟɩɪɨɱɟɬɟɬɟɜɧɢɦɚɬɟɥɧɨɜɫɢɱɤɢɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢɜɬɨɜɚɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨɉɪɢɧɟɫɩɚɡɜɚɧɟ
ɧɚɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢɬɟɦɨɠɟɬɟɧɟɜɨɥɧɨɞɚɩɪɢɱɢɧɢɬɟɩɨɜɪɟɞɚɧɚɩɪɨɞɭɤɬɚ
1. ȼɫɢɱɤɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɬɪɹɛɜɚɞɚɛɴɞɚɬɡɞɪɚɜɨɩɪɢɤɪɟɩɟɧɢɤɴɦɬɹɥɨɬɨɧɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɚɉɪɢɞɴɪɠɚɣɬɟɫɟɤɴɦɬɨɜɚɩɪɚɜɢɥɨ
 ɢɩɪɢɦɨɧɬɚɠɚɧɚɜɫɹɤɚɤɜɢɞɪɭɝɢɞɨɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɤɨɢɬɨɛɢɯɬɟɠɟɥɚɥɢɞɚɦɨɧɬɢɪɚɬɟɍɜɟɪɟɬɟɫɟɱɟɜɫɢɱɤɢ
 ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɫɚɡɞɪɚɜɨɩɪɢɤɪɟɩɟɧɢɢɨɛɟɡɨɩɚɫɟɧɢɄɨɦɩɨɧɟɧɬɤɨɣɬɨɛɢɫɟɪɚɡɯɥɚɛɢɥɩɨɜɪɟɦɟɧɚɞɜɢɠɟɧɢɟɧɚɚɜɬɨɦɨɛɢɥɚ
 ɦɨɠɟɞɚɩɪɢɱɢɧɢɫɟɪɢɨɡɧɢɧɚɪɚɧɹɜɚɧɢɹɧɚɩɴɬɧɢɰɢɬɟɢɥɢɧɚɞɪɭɝɢɩɪɟɜɨɡɧɢɫɪɟɞɫɬɜɚ
2. ȼɢɧɚɝɢɩɨɫɬɚɜɹɣɬɟɡɚɳɢɬɚɧɚɨɱɢɬɟɤɨɝɚɬɨɢɡɩɨɥɡɜɚɬɟɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɬɴɣɤɚɬɨɫɬɪɭɠɤɢɢɥɢɩɚɪɱɟɬɚɨɬɩɪɨɞɭɤɬɚɦɨɠɟɞɚ
 ɫɟɩɪɟɧɟɫɚɬɩɨɜɴɡɞɭɯɚ
3. Ɂɚɞɚɢɡɛɟɝɧɟɬɟɫɥɭɱɚɣɧɚɩɨɜɪɟɞɚɞɪɴɠɬɟɩɪɨɞɭɤɬɚɜɨɪɢɝɢɧɚɥɧɚɬɚɨɩɚɤɨɜɤɚɞɨɤɚɬɨɫɬɟɝɨɬɨɜɢɡɚɢɧɫɬɚɥɢɪɚɧɟ
4. ɇɟɩɪɚɜɟɬɟɧɢɤɚɤɜɢɢɧɫɬɚɥɚɰɢɢɜɴɜɜɴɬɪɟɲɧɨɫɬɬɚɧɚɨɬɞɟɥɟɧɢɟɬɨɡɚɞɜɢɝɚɬɟɥɹ
5. ɉɪɟɞɢɞɚɡɚɩɨɱɧɟɬɟɢɧɫɬɚɥɚɰɢɹɬɚɢɡɤɥɸɱɟɬɟɝɥɚɜɧɢɹɭɪɟɞɢɜɫɢɱɤɢɞɪɭɝɢɚɭɞɢɨɭɪɟɞɢɡɚɞɚɢɡɛɟɝɧɟɬɟɜɴɡɦɨɠɧɚɩɨɜɪɟɞɚ
6. ɍɜɟɪɟɬɟɫɟɱɟɦɹɫɬɨɬɨɤɨɟɬɨɫɬɟɢɡɛɪɚɥɢɞɚɢɧɫɬɚɥɢɪɚɬɟɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɬɟɧɹɦɚɞɚɫɦɭɳɚɜɚɧɨɪɦɚɥɧɨɬɨɞɟɣɫɬɜɢɟɧɚ
 ɦɟɯɚɧɢɱɧɢɢɥɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɫɢɫɬɟɦɢɧɚɩɪɟɜɨɡɧɨɬɨɫɪɟɞɫɬɜɨ
7.
 ɇɟɢɧɫɬɚɥɢɪɚɣɬɟɬɨɧɤɨɥɨɧɢɬɟɧɚɦɟɫɬɚɢɡɥɨɠɟɧɢɧɚɜɨɞɚɩɨɜɢɲɟɧɚɜɥɚɠɧɨɫɬɩɪɚɯɢɥɢɦɪɴɫɨɬɢɹ
8. ɇɟɦɨɧɬɢɪɚɣɬɟɬɨɧɤɨɥɨɧɚɬɚɡɚɜɢɫɨɤɢɬɟɬɨɧɨɜɟɛɟɡɩɪɟɞɩɚɡɧɚɬɚɣɪɟɲɟɬɤɚ
9. ɇɟɢɧɫɬɚɥɢɪɚɣɬɟɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɬɟɢɧɟɩɪɟɤɚɪɜɚɣɬɟɤɚɛɟɥɢɬɟɜɛɥɢɡɨɫɬɞɨɟɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɬɚɤɭɬɢɹɧɚɩɪɟɜɨɡɧɨɬɨɫɪɟɞɫɬɜɨ
10.Ȼɴɞɟɬɟɦɧɨɝɨɜɧɢɦɚɬɟɥɧɢɤɨɝɚɬɨɩɪɨɛɢɜɚɬɟɞɭɩɤɢɢɥɢɩɪɚɜɢɬɟɪɚɡɪɟɡɜɲɚɫɢɬɨɧɚɩɪɟɜɨɡɧɨɬɨɫɪɟɞɫɬɜɨɢɫɟɭɜɟɪɟɬɟ
 ɱɟɩɨɞɢɥɢɧɚɢɡɛɪɚɧɚɬɚɩɨɜɴɪɯɧɨɫɬɧɹɦɚɤɚɛɟɥɢɢɥɢɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɟɥɟɦɟɧɬɢɜɚɠɧɢɡɚɩɪɟɜɨɡɧɨɬɨɫɪɟɞɫɬɜɨ
11.Ʉɨɝɚɬɨɩɪɟɤɚɪɜɚɬɟɤɚɛɟɥɢɭɜɟɪɟɬɟɫɟɱɟɤɚɛɟɥɢɬɟɧɟɫɚɜɤɨɧɬɚɤɬɫɨɫɬɪɢɪɴɛɨɜɟɢɥɢɛɥɢɡɨɞɨɞɜɢɠɟɳɢɫɟɦɟɯɚɧɢɱɧɢ
 ɱɚɫɬɢɍɜɟɪɟɬɟɫɟɱɟɤɚɛɟɥɚɟɞɨɛɪɟɩɪɢɤɪɟɩɟɧɢɡɚɳɢɬɟɧɩɨɰɹɥɚɬɚɫɢɞɴɥɠɢɧɚɢɱɟɢɦɚɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɚɢɡɨɥɚɰɢɹ
12.ɂɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟɤɚɛɟɥɢɫɚɦɨɫɩɨɞɯɨɞɹɳɪɚɡɪɟɡ$:*ɫɩɨɪɟɞɜɢɞɚɧɚɡɚɯɪɚɧɜɚɧɟɬɨ
13.Ʉɨɝɚɬɨɩɪɟɤɚɪɜɚɬɟɤɚɛɟɥɩɪɟɡɨɬɜɨɪɜɲɚɫɢɬɨɧɚɩɪɟɜɨɡɧɨɬɨɫɪɟɞɫɬɜɨɡɚɳɢɬɟɬɟɤɚɛɟɥɚɫɝɭɦɟɧɚɲɚɣɛɚɝɪɨɦɟɬɍɜɟɪɟɬɟɫɟ

 ɱɟɢɦɚɩɨɞɯɨɞɹɳɚɡɚɳɢɬɚɡɚɤɚɛɟɥɢɬɟɦɢɧɚɜɚɳɢɜɛɥɢɡɨɫɬɞɨɱɚɫɬɢɤɨɢɬɨɫɟɧɚɝɪɹɜɚɬ
14.ɇɟɩɪɟɤɚɪɜɚɣɬɟɠɢɰɢɨɬɜɴɧɲɧɚɬɚɫɬɪɚɧɚɧɚɩɪɟɜɨɡɧɨɬɨɫɪɟɞɫɬɜɨ
15.ɂɡɩɨɥɡɜɚɣɬɟɤɚɛɟɥɢɜɪɴɡɤɢɢɚɤɫɟɫɨɚɪɢɫɩɟɪɮɟɤɬɧɨɤɚɱɟɫɬɜɨɤɚɤɬɨɟɭɤɚɡɚɧɨɜɤɚɬɚɥɨɝɚ&RQQHFWLRQ
16.Ƚɚɪɚɧɰɢɨɧɟɧɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ Ɂɚɩɨɜɟɱɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹɩɨɫɟɬɟɬɟɭɟɛɫɚɣɬɚɧɚ+HUW]
.Hertz
₼㠖/ Chinese simplified
㎮庱㌷徼⃿㒠ⅻ⏻⚇䤓ℶ❐ᇭ㒠ⅻ咃┪ℝ㙟∪常⸱㓆䅰㎞䤓ℶ❐᧨常䃃㦪℺♦㼌懵檂❜䤓⸱㓆㈦Ⓙ䅰恂ᇭ
㦻広㢝⃵㡷⦷⃉⸱㓆㷲䫽⸘孔✛∎䞷㦻侊兮㙟∪㖖⺋ᇭ♾∪折㕸䤓ㄣ䞷䲚ㄞ戒⮩᧨Ⱁ榏尐ℕ屲㦃⮩䤓䦇␂
≰㋾᧨庆♠挽ↅⒿVXSSRUW#HOHWWURPHGLDLW勣侊㒠ⅻ⏻⚇䤓兞枏⟕㒥㢾㔏㦾㞾㖐捷桷ᇭ⦷捷ↅ⸘孔⃚ⓜ᧨
庆帳䦮梔床㦻㓚␛₼䤓㓏㦘㝜⇫㖖◦ᇭ⚵⒨♾厌⺋咃㎞⮥ⅉ愺↳⹂㒥捷ↅ♦㗮
1. 㓏㦘捷ↅ㉔權䓱⦉⦿⸘孔⦷懵㩅ₙ᧨▔㕻㌷♾厌め兞⸩Ⓟ⦿懵㩅ᇭ䫽≬⸘孔䤓䓱⦉㊶₝⸘⏷
 ㊶ᇭⰑ㨫⦷洍洅扖䲚㩟₹捷ↅ♠䞮㨍┷᧨♾厌↩⺈
⸱♙␅⸒懵戕抯㒟₴摜䤓↳⹂
2. 䟀ℝ摠⻭堓䓖㒥ℶ❐䂲䅢♾厌↩㇈⚠䴉₼᧨⥯㷳⦷∎䞷ぴ␆㢅庆ⱚ兗⇸サ棁㔳柫ᇭ
3. ⃉棁㷱㎞⮥㗮↳᧨⦷㦏⚝⸘孔⃚ⓜ᧨庆㌷⺕ℶ❐ⱚ兗≬ⷧ⦷☮ⱚ▔₼ᇭ
4. 庆▎⦷♠┷㧉哀␔扪嫛↊⇤⸘孔ぴ⇫ᇭ
5. ⸘孔⃚ⓜ᧨庆␂桼⃊㧉♙㓏㦘␅Ⅵ檂欠侊兮孔函᧨ⅴ挎⏜♾厌♠䞮䤓㗮⧞ᇭ
6. 庆䫽≬㌷㓏折㕸䤓⸘孔⇜函ₜ↩㈀❜懵戕㦻愺䤓↊⇤㧉㬿㒥䟄㺣幍⮖䤓㷲デ扟嫛ᇭ
7. 庆▎⺕㓻⭿⣷⸘孔⦷♾厌↩㥃槁ℝ㻃ᇬ䇽㺣ᇬ䋿⺧㒥匽厞䤓䘾⬒₼ᇭ
8. 庆▎⸘孔㼰㦘≬㔳几㫋䤓浧檂⠖♼ᇭ
9. 庆▎⦷懵戕㦻愺䤓䟄乀棓扠⸘孔捷ↅ㒥を兎ᇭ
10.Ⱁ㦘㉔尐⦷懵戕ㄤ䥧ₙ杊ⷣ㒥扪嫛⒖━᧨⒨┰㉔◐⒕⺞㉒᧨ⅴ䫽≬ㄤ䥧ₚ㡈㒥折⸩◉⩮㼰㦘懵
 戕䤓␂枽兎恾㒥兢㨓⏒ↅᇭ
11.⦷を兎㢅᧨庆䫽≬䟄冕ₜ↩㘴屵㒥槯扠⺥枟扈冧㒥扟┷䤓㧉㬿幍⮖᧨ㄅ䫽≬㠃㧰䟄冕䤓⦉⸩₝
 棁㔳哾Ⰼᇭ♵⮥᧨䟄冕䤓公冧⮥▔厌⮮呹┷棊䑒ᇭ
12.㫈㗽抑䞷䟄☚折㕸㷲䫽㒹槱⻉⺇䤓䟄冕᧤㄂⧖兎屓᧥ᇭ
13.⦷ㄤ䥧ₙ扪嫛䴎ⷣを兎㢅᧨庆∎䞷㳰厅⦗᧤㔳ⷣ⦗᧥≬㔳䟄冕ᇭ⦷♠䍼孔函棓扠を兎㢅᧨庆⺈
 䟄冕扪嫛抑㇢≬㔳ᇭ
14.庆▎⦷懵戕⮥捷を兎ᇭ
15.庆∎䞷&RQQHFWLRQℶ❐䥽㇤₼㘷嗟䤓↧德䟄冕ᇬ扭㘴ↅ♙揜ↅ
16. 幵兕≰㋾庆幎桽+HUW]᧤忺␈᧥几䵨
3
Owner’s Manual
Hrvatski / Croatian
Čestitamo na kupnji ovog proizvoda. Vaše zadovoljstvo prvi je uvjet kojeg naš proizvod mora zadovoljiti: to je isto zadovoljstvo koje
uživaju osobe s dugotrajnim uživanjem u doživljaju glazbe u automobilu. U ovom priručniku nalaze se osnovne upute za ispravnu
ugradnju i upotrebu ovog sustava. Međutim, raspon mogućih primjena je vrlo širok; za dodatne pojedinosti kontaktirajte vašeg
pouzdanog dobavljača ili našu tehničku podršku na adresi e-pošte support@elettromedia.it Prije ugradnje dijelova pažljivo pročitajte
sve upute iz priručnika. Nepoštivanje ovih uputa može dovesti do neželjenog kvara ili oštećenja proizvoda.
1. Sve komponente moraju biti čvrsto stegnute na konstrukciju vozila. Učinite isto kad postavljate bilo kakvu prilagođenu konstrukciju
koju ste napravili. Provjerite da li je vaša instalacija čvrsta i sigurna. Ako se za vrijeme vožnje otpusti komponenta, može prouzročiti
ozbiljnu štetu putnicima, kao i drugim vozilima.
2. Obvezno nosite zaštitne naočale za vrijeme bušenja jer Vam prašina može doći u oči.
3. Radi izbjegavanja neželjenih oštećenja, proizvod čuvajte u originalnom pakiranju, po mogućnosti sve dok ne budete spremni za
konačnu ugradnju.
4. Nemojte postavljati instalacije blizu motora.
5. Prije početka postavljanja isključite glavnu jedinicu i sve druge audio sustave, kako biste izbjegli bilo kakvo moguće oštećenje.
6. Vodite runa da uređaji ne smiju biti postavljeni na mjestima na kojima ometaju normalan rad mehaničkih ili elektrnih uređaja vozila.
7. Nemojte postavljati zvučnike na mjesta na kojima mogu doći u dodir s vodom, vlagom, prašinom ili prljavštinom.
8. Visokotonski zvučnik nemojte ugrađivati bez prednje zaštite rešetke za kupolu.
9. Nemojte ugrađivati dijelove ili provoditi kablove blizu električne razvodne kutije u vozilu.
10. Budite vrlo oprezni kada bušite ili režete u šasiji vozila, uvjerite se da nema kablova ili konstrukcijskih dijelova bitnih ispod ili u
odabranom području.
11. Kada postavljate kablove, pazite da se ne naslanjaju na oštre rubove i da nisu u blizini mehaničkih uređaja u pokretu.
Vodite računa da kablovi moraju biti dobro pričvršćeni i izolovani cijelom dužinom.
12. Koristite samo kablove odgovarajućeg presjeka (AWG) obzirom na potrebno napajanje.
13. Ukoliko želite provući kabal kroz rupu na šasiji auta, zaštitite kabal gumenim prstenom (čahura). Osigurajte odgovarajuće zaštitite
kablove koji prolaze blizu područja koja razvijaju toplinu.
14. Nemojte postavljati instalacije van vozila.
15. Koristite samo najkvalitetnije kablove, spojnice i dodatne dijelove koje možete naći u katalogu Connection.
16. Jamstveni list: Za više informacija posjetite Hertz internetsku stranicu.
Česky / Czech
Gratulujeme k zakoupení tohoto výrobku. Tento náš výrobek by měl především splnit vaše očekávání: stejné očekávání, jako mají
ti, jenž touží prožít efekty autorádia. Tento návod byl vypracován k poskytnutí základních postupů, nutných pro instalaci a správné
použití systému. Nicméně, rozsah možného použití je rozsáhlý; pro více informací prosím neváhejte kontaktovat svého důvěryhodného
prodejce či naši technickou podporu na emailu support@elettromedia.it Před instalací komponenty si prosím pečlivě přečtěte všechny
pokyny, obsažené v tomto návodu. Nedodržení těchto pokynů může způsobit neúmyslné zranění či poškození tohoto výrobku.
1. Veškeré komponenty musí být bezpečně upevněny ke konstrukci vozidla. Postupujte stejným způsobem, když instalujete jakýkoli
zákaznický systém, který jste postavili. Přesvědčte se, že je instalace peva bezpečná. Komponenta, která by se uvolnila za jízdy,
může způsobit vážné zranění pasažérům stejně jako poškození vozidla.
2. Vždy si nasaďte ochranné brýle, když používáte nástroje, protože úlomky a pozůstatky výrobku mohou proletět vzduchem.
3. Abyste edešli nechtěnému poškození, uchovávejterobek, je-li to možné, v origilm balení, dokud nejste připraveni na konečnou montáž.
4. Neprovádějte žádnou instalaci uvnitř kabiny vozu.
5. Před započetím instalace vypněte hlavní jednotku a veškerá zařízení audio, abyste předešli možnému poškození.
6. Ujistěte se, že umístění, které vyberete k instalaci komponent, nenaruší normální provoz jakýchkoli mechanických nebo elektrických
zařízení vozidla.
7. Neinstalujte reproduktory na místa, kde by mohly být vystaveny vodě, nadměrné vlhkosti, prachu nebo špíně.
8. Neinstalujte výškový reproduktor bez ochranné mřížky kónusu.
9. Neinstalujte komponenty nebo neveďte kabely v blízkosti elektronických skříní vozidla.
10. Buďte velmi opatr, když vrtáte nebo stříháte v šasi vozidla a ujistěte se, že pod ním nebo v jeho blízkosti nejsou žádné kabely
nebo konstrukční prvky nezbytné pro provoz vozidla.
11. Když instalujete kabely, ujistěte se, že kabel nepřichází do kontaktu s ostrými okraji nebo pohybujícími se mechanickými zařízeními.
Ujistěte se, že jsou kabely pevně připevněné a chráněné po celé jejich délce a že jejich izolace je nehořlavá.
12. Používejte pouze kabely se správnou sekcí (AWG) dle použitého napájení.
13. Když vedete kabel skrze otvor v šasi vozidla, chraňte kabel gumovým kroužkem (průchodkou). Ujistěte se, že jsou kabely opaeny
správnou ochranou, jestliže vedou v blízkosti oblastí, produkujících teplo.
14. Neveďte kabely mimo vozidlo.
15. Používejte kabely, konektory a příslušenství nejvyšší kvality, které naleznete v katalogu Connection.
16. Záruční certifikát: Pro více informací navštivte webovou stránku Hertz.
Nederlands / Dutch
Gefeliciteerd met uw aankoop van ons product. Uw tevredenheid is de eerste eis waar onze producten aan moeten voldoen: evenals
de tevredenheid van diegene die naar de ervaring van de geluidsemotie in de auto verlangen. Deze handleiding is opgesteld om de
belangrijkste instructies te volgen die nodig zijn voor het installeren van het systeem zodat deze optimaal gebruikt kan worden. Echter, het
bereik van mogelijke toepassingen is breed; voor verdere informatie, wees zo vrij om contact op te nemen met uw vertrouwde leverancier
of onze technische ondersteuning op de e-support@elettromedia.it. Lees voor de installatie van de componenten de instructies in deze
handleiding zorgvuldig door. Niet-naleving van deze instructies kan tot onbedoelde letsel of schade aan het product veroorzaken.
1. Alle onderdelen moeten stevig aan de constructie van het voertuig worden bevestigd. Doe hetzelfde bij het installeren van aangepaste
structuren die u hebt gebouwd. Controleer of uw installatie stevig en veilig is. Componenten die tijdens het rijden losraken, kunnen
ernstige letsel aan de passagiers veroorzaken, maar kunnen ook ernstige schade aan andere voertuigen veroorzaken.
2. Draag altijd beschermende brillen wanneer u gebruik maakt van gereedschappen zodat splinters en andere productresten niet in uw
ogen kunnen komen.
3. Om incidentele schade te voorkomen, laat het product in de originele verpakking totdat u klaar bent voor de uiteindelijke installatie.
4. Voer geen installatie in de motorruimte uit.
5. Voordat u met de installatie begint, zet de hoofdeenheid en andere audio-systeemapparaten uit, om mogelijke schade te voorkomen.
6. Zorg ervoor dat de locatie die u voor het installeren van de componenten wilt gebruiken niet de normale werking van mechanische
of elektrische apparaten van het voertuig stoort.
7. Installeer geen luidsprekers waar zij aan water, buitensporige vochtigheid, stof of vuil blootgesteld kunnen worden.
8. Installeer de tweeter niet zonder het beschermende rooster.
9. Installeer geen kabels of componenten in de buurt van elektronische of mechanische voorzieningen van het voertuig.
10. Wees zeer voorzichtig bij het boren of snijden in het chassis en controleer of er onder of in het geselecteerde gebied geen kabels
of structurele elementen voorkomen, die essentieel zijn voor de werking van het voertuig.
11. Zorg bij het leggen van de kabels ervoor dat de kabels niet met scherpe randen in contact komen of in de buurt van bewegende mechanische
apparaten komen te liggen. Zorg ervoor dat ze goed vastzitten en met zelfdovende isolatie over de gehele lengte beschermd zijn.
12. Gebruik alleen kabels met de juiste doorsnede (AWG) zoals hierin aangegeven.
13. Wanneer de kabel door een gat in het chassis van het voertuig worden doorgevoerd, bescherm deze kabel dan met een rubberring (pakkingring).
Zorg voor passende bescherming voor kabels die dicht bij warmte genererende apparaten lopen.
14. Laat geen draden aan de buitenkant van het voertuig lopen.
15. Gebruik hoogwaardige kwaliteitskabels, connectoren en accessoires, die u in de verbindingcatalogus kunt vinden.
16. Garantiecertificaat: Voor meer informatie bezoek de website van Hertz.

Produktspezifikationen

Marke: Hertz
Kategorie: Lautsprecher
Modell: Uno X 690
Form: Oval
Breite: 237.3 mm
Tiefe: 162.2 mm
Impedanz: 4 Ohm
Höhe: 91 mm
Menge pro Packung: - Stück(e)
Frequenzbereich: 45 - 22000 Hz
Hochtöner: Ja
Subwoofer enthalten: Nein
Hochtönerdurchmesser: 40 mm
Empfindlichkeit: 94 dB
Lautsprechertyp: 4-Wege
Bemessungsleistung: 85 W
Spitzenstrom: 340 W
Verstärker enthalten: Nein
Montagetiefe: 224 mm
Tweeter Magnettyp: Ferrit
Montagehöhe: 75 mm
Woofer-Größe (B x H): 6 x 9 "

Brauchst du Hilfe?

Wenn Sie Hilfe mit Hertz Uno X 690 benötigen, stellen Sie unten eine Frage und andere Benutzer werden Ihnen antworten
Bedienungsanleitung Lautsprecher Hertz

Bedienungsanleitung Lautsprecher

Neueste Bedienungsanleitung für -Kategorien-