Gorenje JC150FW Bedienungsanleitung

Gorenje Entsafter JC150FW

Lesen Sie kostenlos die 📖 deutsche Bedienungsanleitung für Gorenje JC150FW (54 Seiten) in der Kategorie Entsafter. Dieser Bedienungsanleitung war für 10 Personen hilfreich und wurde von 2 Benutzern mit durchschnittlich 4.5 Sternen bewertet

Seite 1/54
Sokovnik
Sokovnik
Sokovnik
Juicer
Sokowirówka
Storcãtor
Odšavovaè
Gyümölcscentrifuga
Ñîêîâûæèìàëêà
Ñîêîèçñòèñêâà÷êà
Cîêîâûæèìàëêà
Óïàòñòâà çà óïîòðåáà
Návod k obsluze
Navodila za uporabo
Upute za uporabu
Uputstvo za upotrebu
Instruction manual
Instrukcja obs³ugi
Návod na obsluhu
Használati utasítás
I
Manual de utilizare
íöòðóêö³ÿ ç åêñïëóàòàö³¿
Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà
Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè
SI
HR
SRB-MNE
GB
PL
RO
SK
HU
UA
BG
RUS
JC150FW
CS
Návod k obsluze
Óïàòñòâà çà óïîòðåáà ÌÊÄ
3
NAVODILA ZA UPORABO SI
Splošen opis:
1. Potiskalo
2. Pokrov
3. z filtrom Polž
4. Zbiralnik za sok
5. Motorna enota
6. Posode za goščo in sok (2)
7. Ščetka za čiščenje
Pomembno:
Pred uporabo aparata natančno preberite
uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo
uporabo.
Nevarnost
Motorne enote ne potapljajte v vodo
ali katerokoli drugo tekočino ter je ne
spirajte pod pipo.
Opozorilo
Preden aparat priključite na električno
omrežje, preverite, ali na podstavku
aparata navedena
napetost ustreza napetosti lokalnega
električnega omrežja.
Aparata ne uporabljajte, če je
poškodovan vtikač, kabel ali katera
druga komponenta.
Poškodovani omrežni kabel sme
zamenjati le podjetje Gorenje,
Gorenjev pooblaščeni servis ali
ustrezno usposobljeno osebje.
Aparat ni namenjen, da bi ga
uporabljali otroci in osebe z
zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi
sposobnostmi in tudi ne osebe s
pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem,
razen, nadzoruje ali če jih pri uporabi
jim svetuje oseba, ki je odgovorna za
njihovo varnost.
Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
Aparata ne pustite delovati brez
nadzora.

Produktspezifikationen

Marke: Gorenje
Kategorie: Entsafter
Modell: JC150FW

Brauchst du Hilfe?

Wenn Sie Hilfe mit Gorenje JC150FW benötigen, stellen Sie unten eine Frage und andere Benutzer werden Ihnen antworten
Bedienungsanleitung Entsafter Gorenje

Bedienungsanleitung Entsafter

Neueste Bedienungsanleitung für -Kategorien-